Nedan finns en kort beskrivning av de områden där vi kan erbjuda examensarbete. Vi har inga definierade examensprojekt utan tar fram dem i första hand utifrån företagets behov och under förutsättning att det finns goda förutsättningar för en bra handledning. Vi matchar behovet med ditt intresseområde och ser gärna att du kommer in med din egen idé för ett examensarbete hos oss.  

Välkommen att registrera din instresseanmälan för examensarbete våren 2020 nedan. Ansökan för våren stänger 17 november. Vi återkommer med besked under december månad.

 

Förbättrad kvalitet från ved till papper
Kvalitetsutveckling från ved till papper innebär problemlösning och processoptimering ute i fabriken. Det är inte ovanligt att vi har exjobbare med i våra projekt. Går du civilingenjörsutbildning inom kemi eller maskin så är du välkommen att komma in med en intresseanmälan.

Kvalitet – Produktsäkerhet
Våra produkter används allt mer i kontakt med livsmedel samtidigt som kraven kontinuerligt skärps. Vi måste följa utvecklingen inom detta område och helst vara steget före.

Vi kan erbjuda kemiska och mikrobiologiska utredningar beträffande våra produkters lämplighet för användning i livsmedelskontakt.

……………………………………………………………………………………………………………

Produktutveckling
Vi kan erbjuda praktik eller exjobb inom utveckling av pappersprodukter som innefattar förbättrad kvalité, bättre prestanda i framställning av wellpapp och förpackningar samt bättre egenskaper hos färdig förpackning. Området omfattar bl a kemiska modifieringar av pappersmassa, ytkemiska frågor, flödesmekanik, kvalitetsteknik (inkl statistik), pappersmekanik, provmetodutveckling samt prestanda i kundprocesser.

………………………………………………………………………………………....

Lut och Kraft – Energi/Återvinning
Inom Lut och Kraft sker fabrikens energiproduktion och kemikalieåtervinning. Här förekommer frågeställningar/problem, som lämpar sig för exjobb för studeranden vid civilingenjörsutbildning inom kemi-, energi-, maskin- eller styr- och reglerteknik.

……………………………………………………………………………………………………………

Projektavdelning
Projektavdelningen ansvarar för samtliga om- och tillbyggnader runt om i fabriken. Projekten kan delas in i nyinvesteringar, kapacitetsökningar och underhållsarbeten. Projektledaren fungerar som samordnande länk och projekten kan variera mellan ett enkelt pumpbyte till en investering av en ny anläggning för hundratals miljoner kronor.

Examensarbeten kan även här variera ganska mycket. Konstruktioner, utredningar eller lösning av ett specifikt problem för att ge några exempel. Man kan ofta hitta ett exjobb som passar till en specifik utbildning.

……………………………………………………………………………………………………………

Mek-/serviceteknik/FU
Avdelningen ansvarar för det mekaniska underhållet i fabriken, underhåll av byggnader, vägar, planer och järnväg, förrådshållning av reservdelar och förnödenheter till hela fabriken och interna transporter knutna till förrådet. I avdelningen ingår även lokalvård och personalrestaurang.

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ekonomiavdelning
Controllerfunktionen handhar organisationens affärsstyrning och uppföljning. Området täcker det mesta inom ekonomistyrning. Funktionens huvudsakliga arbete är inriktat på månatliga bokslut, legala årsbokslut, skattedeklarationer, skapande av beslutsunderlag, samt budget- och prognosarbete.

Finansiell administration består av funktionerna kundreskontra, leverantörsreskontra och kassa. Kundreskontrans huvudsakliga uppgift är att ta emot inbetalningar från kunder och funktionen sköter viss del av företagets fakturering. Leverantörsreskontran behandlar leverantörsfakturor samt handhar utbetalningar till leverantörer. Kassafunktionen tar ansvar för företagets bankkonton och hanterar valutasäkringar.

Frågeställningar/problem lämpar sig för exjobb för studerande vid ekonomprogrammet med inriktning på ekonomistyrning.

……………………………………………………………………………………………………………

Miljö, skydd, säkerhet och brand
Vi kan erbjuda examensarbete och ev praktikplats inom ovan nämnda områden.

……………………………………………………………………………………………………………

Inköp
Inköpsavdelningen handlägger alla företagets köp av varor och tjänster. Arbetet på avdelningen handlar om att effektivisera anskaffningsprocessen internt och externt, marknadsanalys, förhandlingar, avtalstecknande och uppföljning av avtal och  leverantörer. Alla inköp till Smurfit Kappa Kraftliner ska ske på ett professionellt sätt i enlighet med legala krav, koncernens riktlinjer och uppsatta ekonomiska mål och med tillämpad god etik.

Frågeställningar/problem lämpar sig för exjobb för studerande vid civilingenjörsutbildning med inriktning mot logistik eller ekonomi alternativt ekonomprogram.


……………………………………………………………………………………………………………

IT-avdelningen
Vi jobbar främst inom områdena IT Infrastruktur och Systemutveckling. Dagens stora informations- och dataflöden ställer höga krav på lättillgänglighet och integration vilket gör att vi jobbar tätt tillsammans, såväl inom avdelningen som med våra kunder i verksamheten, för att våra IT lösningar skall ge bästa möjliga affärsnytta.

 

……………………………………………………………………………………………………………

Logistik/Supply Chain
Avdelningen svarar för affärsprocessen Order, Lager, Fakturor fram till Betalning. Även kontakten med våra säljbolag och hamnar/Lagerplatser ute i Europa, samt logistik för våra färdigvaror (Kraftliner rullar) fram till kund.

Examensarbeten kan även här variera ganska mycket, huvudsakligen inom Logistikområdet men också andra delar av affärsprocessen.

Frågeställningar/problem lämpar sig för exjobb för studerande vid civilingenjörsutbildning med inriktning mot logistik eller ekonomi alternativt ekonomprogram.

……………………………………………………………………………………………………………

 

Vid förfrågningar kontakta:

Therese Bergström
HR-specialist
tel 0911-971 31
therese.bergstrom@smurfitkappa.se


Aplikacja Spontaniczna

Wróć do ofert pracy